اخبار و رویدادها

دربـاره محصول شرکت صنایع پتروشیمی دنا

متانول
فرآیند
موارد مصرف

مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

آقای مهدی فتح الله

عضو هیئت مدیره

آقای سجاد کوثری

عضو هیئت مدیره

آقای محمد جعفری اناری

عضو هیئت مدیره

آقای مرتضی محمدی

سهامداران شرکت