” دربـاره شرکت صنایع پتروشیمی دنا “

شرکت صنایع پتروشیمی دنا با فعالیت در زمینه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور، در تلاش است تا با مدیریت ساخت و بهره برداری از طرح های صنعتی اقتصادی در این حوزه، ظرفیت های مالی، فنی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را توسعه داده و با تکمیل زنجیره ارزش صنعت انرژی کشور و تامین رضایت مندی ذینفعان، ضمن ارزش آفرینی، بر سودآوری بنگاه نیز بیفزاید.

مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

آقای حسین هاشمی

رئیس هیئت مدیره

آقای مهدی فتح الله

عضو هیئت مدیره

آقای سجاد کوثری

عضو هیئت مدیره

آقای محمد جعفری اناری

عضو هیئت مدیره

آقای مرتضی محمدی

سهامداران شرکت