آموزه هایی از انقلاب صنعتی چهارم و تحول دیجیتال در صنایع پتروشیمی

آموزه هایی از انقلاب صنعتی چهارم و تحول دیجیتال در صنایع پتروشیمی

دکتر مهدی فتح الله رئیس هیئات مدیره صنایع پتروشیمی دنا

 

ﺗﺤﻮﻻت اصلی دﻧﻴﺎی ﻛﻨﻮنی، ﺗﻐﻴﻴﺮات شگرفی را در ﻣﺪل ﻛﺎری ﻛﺴﺐ وﻛﺎرهای صنعتی از ﺟﻤﻠﻪ :
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و گاز و پتروشیمی ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦﻛﻼن روﻧﺪﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
۱-پیشرفت های ﻋﻤﻴﻖ و گسترده در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻛﺎرﺑﺮدی ﺳﺎزی داﻧﺶ، ﻓﻨﺎوری و نوآوری
۲-ﺟﻬﺎنی ﺷﺪن ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮﺳﺮﻳﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و
۳-اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ، ارﺗﻘﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺗﻌﺎلی ﺳﺎزﻣﺎنی و ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮه وری ﺟﻬﺖ ﺧﻠﻖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ پایدار

فایل این مقاله را از اینجا بصورت کامل دریافت کنید