آموزه هایی از انقلاب صنعتی چهارم و تحول دیجیتال در صنایع پتروشیمی

دکتر مهدی فتح الله رئیس هیئات مدیره صنایع پتروشیمی دنا

 

ﺗﺤﻮﻻت اصلی دﻧﻴﺎی ﻛﻨﻮنی، ﺗﻐﻴﻴﺮات شگرفی را در ﻣﺪل ﻛﺎری ﻛﺴﺐ وﻛﺎرهای صنعتی از ﺟﻤﻠﻪ :
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و گاز و پتروشیمی ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦﻛﻼن روﻧﺪﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
1-پیشرفت های ﻋﻤﻴﻖ و گسترده در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻛﺎرﺑﺮدی ﺳﺎزی داﻧﺶ، ﻓﻨﺎوری و نوآوری
2-ﺟﻬﺎنی ﺷﺪن ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮﺳﺮﻳﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و
3-اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ، ارﺗﻘﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺗﻌﺎلی ﺳﺎزﻣﺎنی و ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮه وری ﺟﻬﺖ ﺧﻠﻖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ پایدار

فایل این مقاله را از اینجا بصورت کامل دریافت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید