بازتاب خبر نصب راکتور 2004 پتروشیمی دنا در رسانه های مختلف

بازتاب خبر نصب نخستین راکتور فوق سنگین تولید گاز سنتز پتروشیمی دنا در رسانه های مختلف

 

 

 

https://boushehr.iribnews.ir/fa/news/3834728

https://www.nipna.ir/

https://iribnews.ir/00G5as خبر استانها/بوشهر

 

https://www.naftema.com/news/154741

 

Share :

اخبار اخیر