بازدید میدانی از روند ساخت اسکلت فلزی پتروشیمی دنا

بازدید میدانی از روند ساخت اسکلت فلزی پتروشیمی دنا

تصویر کلی از پتروشیمی دنا

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

دیگر ویدئوها