بزرگترین عملیات بتن ریزی در پتروشیمی دنا در 18 ساعت پیوسته

بزرگترین عملیات بتن ریزی در پتروشیمی دنا در 18 ساعت پیوسته

بزرگترین عملیات بتن ریزی به حجم 1250 متر مکعب و 300 تن حجم آرماتوربندی در 18 ساعت پیوسته انجام شد

 

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

گالری‌های مرتبط