بـرپایـی غرفه نمایشگاه جانبی طرح ارزش مالکانه توسط پتـروفرهنگ و انـرژی سـپـهر