حضور موثر و میدانی دکتر هاشمی و تیم مدیریتی شرکت در کنار  کارگران و عوامل اجرایی در سایت پروژه پتروشیمی دنا

حضور موثر و میدانی دکتر هاشمی و تیم مدیریتی شرکت در کنار  کارگران و عوامل اجرایی در سایت پروژه پتروشیمی دنا

دکتر هاشمی مدیرعامل با همراهی دکتر کوثری مجری طرح با حضور مستمر در پروژه و با پیگیری مراحل نصب تجهیزات به صورت میدانی بر روند اجرای فعالیت ها نظارت کردند.ایجاد همدلی در بین عوامل اجرایی و تیم مدیریتی از عمده ویژگی های این بازدید ها است.