خط مشی

مدیریت ارشد سازمان به این خط مشی متعهد بوده و معتقد است نیل به مقاصد فوق و کاهش ریسک مخاطرات، تنها در سایه مشارکت کلیه همکاران و کسب بازخورد از گروه های ذینفع و بازنگری دوره ای سند محقق خواهد شد. لذا کلیه افرادی که به هر نحو در تکمیل این پروژه مشارکت می نمایند، بایستی اهداف این خط مشی را پذیرا بوده و نهایت تلاش خود را جهت تحقق آن به کار گیرند.

ارزش های بنیادین

 • سر آمدی، دانایی و تعالی حرفه ای
 • چابکی، انعطاف پذیری و هوشمندی
 • ابتکار و نو آوری مستمر
 • مسئولیت پذیری اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی
 • حفظ کرامت انسانی و ارتقاء سطح انگیزه و اخلاق کارکنان
 • سودآوری، بازدهی و بهره ­وری اقتصادی

هدف بنیادین

شرکت صنایع پتروشیمی دنا رسالت خود را فعالیت در زمینه توسعه صنایع انرژی با به کارگیری برترین روش ها و فناوری ها به منظور دستیابی به رضایت فزاینده ذینفعان می داند. فعالیت ها، بهره برداری و مدیریت ساخت کارخانجات، تولید و بازرگانی حامل های انرژی، مشتقات نفتی و گازی، محصولات پتروشیمی، سرمایه گذاری ها و همچنین ارائه خدمات نوآوری در ایران و سایر نقاط جهان است. این شرکت با نگرشی جامع به محیط درونی و بیرونی، جهت دستیابی به اهداف کیفیتی، سیستم مدیریت کیفیت خود را بر مبنای استانداردهای بین المللی بنا نهاده و توسعه می بخشد. اعتقادمان بر این است که نیل به اهداف تعریف شده سازمان با اتکا به موارد زیر امکان پذیر خواهد بود:

 • بکارگیری فنون، ابزارها و روش های کاملا علمی جهت حصول اطمینان از اثربخشی سرمایه گذاری ها به صورت یک الزام اساسی
 • بهره گیری از سازوکارهای مناسب برای حصول اطمینان از ایمن ماندن سرمایه و سودآوری بنگاه
 • به کارگیری نیروهای امین، خبره و با انگیزه و جبران خدمات آنها به صورتی مناسب و طرح ریزی سازمانی نو و چابک
 • ​​​​مطالعه و اجرای پروژه ها با توجه به استانداردهای بروز مدیریت پروژه و مدیریت کیفیت و تاکید بر کاهش زمان اجرای پروژه ها و تحقق کیفیت و طراحی و اجرا بر اساس استانداردها و خدمات فنی مورد نظر و ارتقاء سطح کیفی محصولات و خدمات در چارچوب هزینه های تعیین شده
 • ارتقاء سطح مدیریت کارفرمایی و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده توسط مشاوران و پیمانکاران در مطالعه و اجرای طرح ها و تاکید بر استفاده از توانمندی های داخلی
 • ایجاد فضای رقابتی و فرصت برابر برای مشاوران و پیمانکاران جهت انعقاد قرارداد، مشارکت و همکاری در مطالعه و اجرای طرح ها
 • ​​​​اجرای مداوم و موثر و نیز بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت با محوریت رضایت ذینفعان
 • مدیریت ارشد سازمان ضمن نظارت بر حسن اجرا، سیستم مدیریت کیفیت را در فواصل زمانی مشخص با هدف بهبود و ارتقا، بازنگری و از تعهدات نسبت به برآورده سازی الزامات و بهبود مستمر سیستم اطمینان حاصل کرده و تمامی کارکنان شرکت نیز خود را متعهد به نگهداری، اجرا و بهبود مستمر تمامی فرایندها و فعالیت های کاری می دانند.