شرکت هلدینگ انرژی سپهر

شرکت هلدینگ انرژی سپهر

تعداد سهام : 99.80 % از سهام شرکت
هلدینگ انرژی سپهر 99.8 %
شرکت صنایع پتروشیمی سبلان 0.05 %
شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی 0.05 %
شرکت تجارت بین الملل سکو (سیتکو) 0.05 %
شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان 0.05 %
شرکت صنایع پتروشیمی سبلان

شرکت صنایع پتروشیمی سبلان

تعداد سهام : 0.5 درصد از سهام شرکت
شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی

شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی

تعداد سهام : 0.5 درصد از سهام شرکت
شرکت تجارت بین الملل سکو (سیتکو)

شرکت تجارت بین الملل سکو (سیتکو)

تعداد سهام : 0.5 درصد از سهام شرکت
شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان

شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان

تعداد سهام : 0.5 درصد از سهام شرکت