شتاب گرفتن روند ساخت تجهیزات اصلی (فرایندی) پروژه پتروشیمی دنا در شرکت ماشین سازی اراک

ساخت و تکمیل تجهیزات اصلی (فرایندی) پروژه پتروشیمی دنا در شرکت ماشین سازی اراک در حال انجام و شتاب ویژه ای به خود گرفته است. بطوریکه تجهیزات با اولویت ساخت و نصب ، یکی پس از دیگری تکمیل و به محل پروژه ارسال و آماده نصب و راه اندازی قرار می گیرد .