نصب تجهیزات فرایندی پتروشیمی دنا

نصب تجهیزات فرایندی پتروشیمی دنا (راکتور R2004) اردیبهشت ۱۴۰۲ همزمان با روز کارگر