نمایش عزم راسخ و تلاش مجاهدانه و تحقق شعار ما می توانیم – عملیات نصب تجهیزات داخلی سازی شده پتروشیمی دنا – دی ماه ۱۴۰۲

عملیات نصب تجهیزات داخلی سازی شده در پتروشیمی دنا – دی ماه ۱۴۰۲