ورود بخش دیگری از تجهیزات فرایندی پتروشیمی دنا به سایت پروژه این پتروشیمی

 

ورود بخش دیگری از تجهیزات فرایندی پتروشیمی دنا به سایت پروژه این پتروشیمی در عسلویه

علی کشوری مجری طرح پتروشیمی دنا با بیان این خبر گفت :با رسیدن این تجهیزات و نصب انها و نیز اتصال این تجهیزات به منیفلد، امکان تکمیل بخشی از سازه فوق سنگین D میسر خواهد شد و در ادامه ان و با رسیدن ریفرکتوری امکان انجام بالغ بر ۸۰ درصد از حجم نسوز کاری در ۳ تجهیز ATR و منیفلد و E-2020ها فراهم خواهد امد که گام مهمی در پیشرفت کار در پروژه دنا برداشته خواهدشد .

روابط عمومی پتروشیمی دنا