گام بلندی دیگر در مسیر پیشرفت پتروشیمی دنا

گام بلندی دیگر در مسیر پیشرفت پتروشیمی دنا

عملیات نصب و اجرای تجهیزات مکانیکال شامل ؛ آماده سازی تجهیزات نصب ایر کولر ، نصب ساپورت های کمپرسور ، ساخت اسپول های گالوانیزه و جوشکاری خطوط لوله و کمپرسور ها ، نصب ساپورت فلر در حال انجام است.
گفتنی است با آماده سازی و نصب این تجهیزات ، جبهه های کاری جدیدی ایجاد و فعال می گردد.